Samenwerken voor leefbare steden

De voorbereidingen voor het boek ‘Partnerships for livable cities’ (red. Cor van Montfort & Ank Michels) vorderen gestaag. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Palgrave en publicatie wordt verwacht in het voorjaar van 2019.

In het boek bespreken onderzoekers en adviseurs uit de hele wereld hoe samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en burgers kan bijdragen aan leefbare steden. De bijdragen gaan over vergroening van de stad, het bevorderen van veiligheid in de stad en het creëren van betaalbare woonruimte in de stad. Met voorbeelden van projecten en urban living labs uit onder andere Seoul, Sao Paulo, Montreal, Melbourne, Cape Town, Nairobi, Dublin, Baltimore, Eindhoven, Fukushima,  de Pearl River Delta in China, Berlijn, Parijs en Turijn.

Meer informatie? Neem contact op met een van de redacteuren.

Publiek-private samenwerking op Aruba

In de maanden juni – september 2019 ben ik als extern projectleider werkzaam voor de Algemene Rekenkamer van Aruba. We doen daar met een klein team onderzoek naar de publiek-private samenwerking bij de aanleg van twee wegen op het eiland (de ‘Green Corridor’ en de ‘Watty Vos Boulevard’). We onderzoeken (onderdelen van) de onderliggende contracten, het contractmanagement, de onderlinge samenwerking tussen de betrokken ministeries en de informatievoorziening aan de Staten. Het rapport zal naar verwachting dit najaar worden gepubliceerd.

Scholen toerusten om onderzoek te benutten

Druk bezochte workshop van de Onderwijsraad op de Onderwijs Research Dagen over Uitdagingen voor Onderwijsondersteuning, Heerlen, 27-6-2019. Eerst een introductie door Edith Hooghe (voorzitter van de Onderwijsraad) en mijzelf als verantwoordelijk raadslid voor het advies over Onderwijsondersteuning (voorzien voor november 2019). Daarna geanimeerde discussies in drie subgroepen over de vraag of en hoe de rol van onderzoek bij onderwijsondersteuning verbeterd kan en moet worden en wat dat vraagt van de overheid, de kennisinstellingen en de scholen.

 

Verantwoording in breed perspectief

Samen Werken aan verbetering van de publieke verantwoording in het Voortgezet Onderwijs.

Laat uw verantwoordingsarrangement doorlichten of ga samen met collega’s rond een specifiek verantwoordingsthema aan de slag: aanmelding voor leeronderzoeken en leernetwerken geopend. Zie onderstaande link.

Daar vindt u ook het onderzoeksrapport ‘Met vertrouwen verantwoorden’ waarin mogelijkheden worden besproken om de publieke verantwoording te verbeteren:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/onderzoek-toont-mogelijkheden-voor-verdere-versterking-verantwoording 

Voor meer achtergrondinformatie: zie het interview met mij in het Katern Plus van de VO-raad (maart 2019), p. 54-57:

Workshops en masterclasses – 2019

13 februari 2019 (met Jedid-Jah Jonker, Algemene Rekenkamer):  masterclass bij Nyenrode over effectmeting in rekenkameronderzoek en evaluatie-onderzoek. We bespraken diverse methoden om beleidseffecten te meten en gingen daarbij o.a. ook in op de techniek van de group model building.

26 maart 2019 (met Meike Bokhorst, WRR en Universiteit van Utrecht): workshop tijdens het Toezichtfestival van de Inspectieraad met als titel De toren van Babel. Spraakverwarring in toezichtland. We discussieerden met de zaal over manieren waarop de toezichthouders hun onafhankelijkheid kunnen bewaren in een dynamisch krachtenveld waarin de overheid, de samenleving, interne toezichthouders en klanten allemaal hun eisen stellen.

5 april 2019 (met Mark Moolhuizen van Van Doorne Advocaten): masterclass Publiek-private samenwerking voor wethouders. We gingen in op de begrippen publiek en privaat en op diverse vormen van samenwerking, variërend van ad hoc en informeel  tot langdurig, gelaagd en formeel. Elke vorm kent zijn eigen succes- en faalfactoren en optimale juridische vormgeving.

23-5-2019: presentatie over Perspectieven op publieke verantwoording voor het kennisnetwerk controllers. We discussieerden over het vormgeven van publieke verantwoording en de rol van de controller bij: zorg dat je aan op tijd ‘aan tafel zit’, zie er op toe op dat verantwoording, geld en inhoudelijke doelen aan elkaar worden gerelateerd en zorg er voor dat de verantwoording aansluit bij behoeften van de geadresseerden.

19-6-2019: boeiende discussie bij VOS-ABB over publieke verantwoording. Hoe kun je leren door te verantwoorden? Zorg er in ieder geval voor dat je je als organisatie openstelt voor kritiek en ideeën en zorg er voor dat sturing en verantwoording goed op elkaar aansluiten.

20 juni & 4 juli 2019: Masterclasses Goed bestuur, Toezicht en Verantwoording. Penta Nova, Zwolle en Utrecht. Met schoolleiders in gesprek over de vraag hoe je goed bestuur een verantwoordelijkheid van de hele organisatie laat zijn en niet alleen bij de bestuurder belegt. Waarbij goed bestuur ontstaat in de ruimte waarin publieke waarde creatie, publieke waarden, checks and balances en leiderschap elkaar ontmoeten (zie ook: WRR, Ruimte voor goed bestuur, 2004).

2 juli 2019: Filosofische denksessie over rechtvaardigheid (i.s.m. Overdenkwerk). Met bestuurders en toezichthouders uit de corporatie- en pensioensector de liberale en communitaristische visies op verdelende rechtvaardigheid verkend en vertaald naar de eigen praktijk.

najaar 2019:

 • 24 september masterclass over ‘Legitimiteit, vertrouwen en verantwoording’, Zijlstra-instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam
 • 8 oktober, bijdrage aan CPC-opleiding, Zijlstra-instituut, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Twee tweedaagse filosofische denksessies op 15-16 oktober 2019 en 6-7 november 2019

Nieuwe publicaties (2018 – 2019)

Toekomst voor toezicht. De governancebenadering van toezicht onder de loep, in: Inspectieraad – Reflecties op de staat van het toezicht, Den Haag, 2019, p. 98 – 111

Cor van Montfort – toekomst voor toezicht – de governancebenadering onder de loep (2019)

Met vertrouwen verantwoorden. Eindverslag van een onderzoek naar mogelijkheden om de verantwoording in de sector Voortgezet Onderwijs te verbeteren, in opdracht van de VO-raad, Cor van Montfort & Meike Bokhorst

C. van Montfort & M. Bokhorst – Met vertrouwen verantwoorden (2019)

Het vernieuwde toezicht in het onderwijs. Hooggespannen verwachtingen van kwaliteitszorg, bestuurskracht en maatwerk, Marlies Honingh, Melanie Ehren & Cor van Montfort, in: Bestuurskunde 2018 (27) 4, p. 19-29

Het vernieuwde toezicht in het onderwijs – Honingh, Ehren & Van Montfort (2018)

Stability by Change.The changing public-private mix in social welfare provision in China and the Netherlands, Cor van Montfort, Li Sun and Ying Zhao, in: Journal of Chinese Governance, volume 3, issue 4, 2018

Stability by Change – Van Montfort, Sun & Zhao (2018)

Publiek-Private Samenwerking: internationale en nationale studies
van de Algemene Rekenkamer, Diny van Est & Cor van Montfort, in: Maurits Sanders (red.), Publiek-private samenwerking. Kunst van het evenwicht (tweede druk), Boom, Den Haag, p. 169 – 185

Van Est en Van Montfort – Publiek-Private_Samenwerking_hfdst10 (2e druk, 2018)

 

In dienst bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Na 24 jaar vertrek ik per 1-1-2019 bij de Algemene Rekenkamer. Per 1 december 2018 ben ik in dienst bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en als research fellow verbonden aan Tilburg University. Aan de VU ga ik verder met het onderwerp ‘goed bestuur’. De afgelopen jaren lag de nadruk in mijn werk op de relatie tussen goed bestuur en checks and balances. De komende jaren richt ik mij op de vraag hoe goed bestuur, en concreet hoe toezicht, verantwoording en bedrijfsvoering kunnen bijdragen een innovatie en kwaliteit. Ik zal mij aan de VU vooral richten op de onderwijssector.

Aan Tilburg University ga ik verder met het internationale project ‘Partnerships for livable cities’. Zie eerdere berichten.

Verder start ik als lid van de Onderwijsraad (zie vorig bericht) en zal ik cursussen blijven verzorgen voor wethouders, bestuurders en toezichthouders.

Benoeming als lid van de Onderwijsraad

Per 1 januari 2019 ben ik benoemd als lid van de Onderwijsraad voor de periode 2019 – 2022. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs.

Edith Hooge wordt de nieuwe voorzitter. De Onderwijsraad zal de komende vier jaar verder bestaan uit de leden: Iliass El Hadioui, Jasmijn Hamakers-Kester, Susan te Pas, Monique Volman en Herman van de Werfhorst. Pieter Huisman, René Kneyber en Rob Schuur worden herbenoemd als lid.

Presentaties en workshops najaar 2018 en lopend onderzoek

Algemene Rekenkamer (2018)

 • Presentatie over vastgoed bij onderwijsinstellingen voor AT Osborne, 8-11-2018
 • Gastcollege Bekostigingssystematiek voor controllers van VOS/ABB, Utrecht, 10-10-2018
 • Presentatie Vastgoedonderzoeken Algemene Rekenkamer, internationale conferentie CIRRE, Groningen, 20-21 september 2018
 • Workshop ‘Verbeter de onderwijskwaliteit met behulp van verantwoording’, conferentie PO-raad, 8-6-2018
 • Briefing Tweede Kamer Verantwoordingsonderzoek ´Justitie en Veiligheid´, 24-5-2018
 • Moderator V100, Tweede Kamer, Den Haag, 18-5-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten – de rol van de medezeggenschap’, LOVUM, Open Universiteit, Heerlen, 2-3-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten’, TU Delft, 22-2-2018
 • Deelname aan expertsessie i.v.m. evaluatie scheiding ‘DAEB – niet DAEB’ in de sociale huisvesting, 15-2-2018

Trainingen, presentaties, gastcolleges en onderzoek in 2018

 • Presentatie op Kennismarkt Ministerie van OCW over de methodiek van group model building, 15-3-2018
 • Colleges Tilburg University, Toezicht, resultaat en verantwoording, derde jaarsvak bestuurskunde, april-mei 2018
 • Onderzoek ‘evaluatie riskmanager en compliance officer’, in opdracht van een Hogeschool (afgerond, juni 2018)
 • Key note speech Nut en noodzaak van governance codes op conferentie goed bestuur in de MBO-sector, Amersfoort, 12-6-2018
 • Panelvoorzitter, panel ‘How do we keep our cities livable?‘, EURA 2018 conference, Tilburg University, Tilburg, 23-6-2018
 • Cursus voor schoolleiders over public governance en publieke verantwoording,  Master Educational Leadership, Pentanova, Utrecht, 28-6-2018
 • Module over Goed bestuur, CPC-opleiding, VU Amsterdam, 2-10-2018
 • Filosofie voor bestuurders en toezichthouders: 31-10-2018 over rationaliteit en empathie

Lopend onderzoek en advies

 • Advies ‘versterking publieke verantwoording’ (deel 2) in opdracht van VO-raad
 • Driejarig onderzoek ‘evaluatie bestuursgericht toezicht Onderwijsinspectie’, in opdracht van Nationaal regie-orgaan Onderwijsonderzoek
 • Boekproject ‘partnerships for livable cities’, i.s.m. internationale studenten en onderzoekers

Book Partnerships for livable cities

Book Partnerships for livable cities

Due to urbanization processes the world’s cities are becoming congested and polluted, affordable housing is under pressure, and safety is becoming a major problem. This makes the livability of our cities a topic of increasing relevance and urgency. In order to keep cities livable, urban governments seek cooperation with other governments, companies, civil society organizations, and citizens. In this book we want to explore how partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities. Under which conditions are partnerships successful, and when do they contribute to the desired results? To find an answer to these questions we discuss examples of smart and innovative forms of collaboration and interaction between public and private actors in concrete practices in cities all over the world.

The central question in this book is: How do partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities and what can be learned from innovative and/or successful projects?

In this book we focus on three elements of livability:

‘green in the city’, such as parks, pedestrian areas, roof top gardens etc.

‘safety in the city’, such as smart tools for prevention and detection, gated communities or joint public-private neighborhood guards

– ‘affordable housing in the city’, such as social housing or cheap removable and temporary housing

With the book we want to offer both scientists and practitioners helpful insights in practices of partnerships and in the ways in which partnerships can contribute to a more livable urban environment. The book will be by Palgrave in one of its series.

Cor van Montfort: c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Ank Michels: a.m.b.michels@uu.nl